OceanBase 命令行性能监控工具 DOOBA 使用交流

工具:dooba

下载地址:oceanbase/tools/scripts at master · oceanbase/oceanbase (github.com)

使用介绍:OB 社区版性能监控利器 DOOBA (qq.com)

作用:实时监控OceanBase 集群和租户性能,包括节点性能。

欢迎有问题时跟帖反馈。

感觉好奇怪,dooba和obclient工具连接的账号一样,它就出错了

dooba.jpg (45255 KB)

which mysql

看看有mysql 命令吗? dooba 依赖mysql 连接 ob。或者你直接修改 dooba.py 源码,把 mysql 命令换成 obclient 命令也行。